Tiền lương chưa thanh toán

Hướng dẫn bạn cách tính Tiền lương chưa thanh toán cho nhân viên do trả chậm so với quy định
 
Các khoản nợ lương là tiền lương mà đã kiếm được một nhân viên nhưng chưa được trả vào cuối kỳ kế toán. Theo dự thu chiếm khái niệm chi phí nên được kết hợp với doanh thu, vì vậy một mục điều chỉnh là cần thiết để gửi tiền lương chưa thanh toán cho giai đoạn này.
 
Giả sử ví dụ một doanh nghiệp trả tiền nhân viên của mình hàng tuần vào mỗi thứ Hai, nhưng kỳ kế toán kết thúc vào ngày cuối cùng của mỗi tháng. Trừ tháng xảy ra để kết thúc vào thứ hai, sẽ có giờ mà nhân viên đã làm việc nhưng mà họ sẽ không được trả cho đến khi thứ Hai đầu tiên trong tháng sau.
 
Nếu ví dụ, các kỳ kế toán (tháng một) kết thúc vào một ngày thứ năm, các doanh nghiệp sẽ cần phải tích luỹ tiền lương chưa thanh toán trong ba ngày, Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm. Để tìm ra dồn tích tiền lương chưa thanh toán cần thiết, số giờ làm việc trong ba ngày cuối cùng của tháng là nhân với mức lương cho mỗi nhân viên.
 
Chưa thanh toán tiền lương = Giờ chưa thanh toán x tỷ lệ tiền lương
 
Nếu tiền lương chưa thanh toán được tính toán để được nói 2000, vào cuối kỳ kế toán (tháng một) trên tạp chí để gửi tiền lương chưa thanh toán dồn tích sẽ được như sau:
 
Nhật ký tiền lương chưa thanh toán - tháng một
Tài khoản                                 Ghi nợ                               tín dụng
chi phí tiền lương                    2.000
tiền lương tích lũy                                                              2.000
Tổng số                                     2.000                                2.000
 
Các thẻ ghi nợ để chi phí tiền lương là chi phí cho việc kinh doanh của giờ các nhân viên đã làm việc trong ba ngày cuối cùng của tháng. Các tín dụng vào tài khoản tiền lương tích lũy thiết lập một trách nhiệm đối với tiền lương chưa thanh toán sẽ được trả vào ngày thứ Hai sau khi kỳ kế toán đã kết thúc.
 
Việc tích lũy trách nhiệm trả lương được bao gồm trong bảng cân đối của các doanh nghiệp phần nợ ngắn hạn, vì nó là do được thanh toán trong vòng mười hai tháng kể từ ngày kết thúc năm tài.
 
Trong kỳ kế toán tiếp theo (tháng hai), tổng số tiền lương trong tuần sẽ được đăng như bình thường. Việc niêm yết của tiền lương được thảo luận của chúng tôi hướng dẫn kế toán tiền lương . Giả sử tổng số tiền lương trong tuần đã có hơn 6.000, và các loại thuế là 1.800. Các tạp chí để gửi tiền lương hàng tuần trong tháng hai sẽ là như sau:
 
Kế toán tiền lương - Tổng lương - tháng hai
Tài khoản                                       Ghi nợ                               tín dụng
Tiền lương                                      6.000
thuế của nhân viên                                                                  1.800
Kiểm soát lương                                                                        4.200
Tổng số                                           6.000                                  6.000
Tuy nhiên, tổng lương gộp của tuần (6000) bao gồm ba ngày cuối cùng của tháng trước đó (2000) đã được đăng bởi tích lũy tiền lương chưa thanh toán tạp chí. Để chỉnh lại mục điều chỉnh cần phải được đảo ngược trong tháng hai như sau:
 
Hoàn nhập vào tạp chí để nợ lương - tháng hai
Tài khoản                                                              Ghi nợ                                       tín dụng
chi phí tiền lương                                                2.000
tiền lương tích lũy                                                                                                   2.000
Tổng số                                                                 2.000                                          2.000
 
Tổng dư nợ giảm cân trên tiền lương gross chiếm tới 6.000 - 2.000 = 4.000, mà là tiền lương cho tuần trong tháng hai. Các tín dụng xóa lương tích lũy khi họ đang đưa vào kiểm soát lương thực sẵn sàng để thanh toán như bình thường
54.92.148.165

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn