Tờ khai đăng ký thuế Mẫu số:  04-ĐK-TCT

Download mẫu Tờ khai đăng ký thuế Mẫu số: 04-ĐK-TCT TAX REGISTRATION FORM theo thông tư 95/2016

 

 

Dành cơ quan thuế ghi

For tax office only

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

TAX REGISTRATION FORM

Mẫu số:  04-ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

Ngày nhận tờ khai:

  Date of receive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÙNG CHO CÁC NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI/BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH

Use for contractor/sub-contractor/management board

 

 

MÃ SỐ THUẾ

TAX IDENTIFICATION NUMBER

Dành cho cơ quan thuế ghi For tax office only

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

1. Tên nhà thầu/nhà thầu phụ/Ban điều hành liên danh

Name of contractor/ sub-contractor/management board

 

 

 

2. Quốc tịch Nationality:

 

3. Địa chỉ trụ sở chính

Address of the head office

 

 

4. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam

Address of management office in Vietnam

 

4a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:

Street number, Street name or Commune

 

4b. Phường/ xã

Ward

Điện thoại (Tel):                              

Fax:                      

Email:

 

4c. Quận/Huyện:

District

 

4d. Tỉnh/Thành phố:

Province/ City

 

4e. Điện thoại (Tel):                    Fax:              Email:

 

5. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

Business licence in Vietnam

 

6. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ

Contract for Contractor/Sub-Contractor operation in Vietnam

5a. Số giấy phép:

Number

 

5b. Ngày cấp:             …./…./………..

Date

 

6a. Số:

Number

5c. Cơ quan cấp:

Granted by

 

6b. Ngày                   …../…./…….

Date

 

7. Đăng ký xuất nhập khẩu

Registration of import, export activities

 

6c. Ký với:

Signed with

Mã số NNT tại Việt Nam (nếu có):

Tax payers identification number in Vietnam (if any)

                 Có                                      Không

                 Yes                                     No

 

 

 

 

8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng

Contract objectives

 

 

 

9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng

Location of according to the contract

 

 

 

10. Thời gian thực hiện hợp đồng

Contract duration

Từ: ……/…… đến ……./…….                                                         

From: ……/……. to ……/…….

 

11. Nhà thầu phụ

Do you have sub-contractor?

                 Có                                     

                 Yes                                   

              Không

              No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Thông tin người đại diện của nhà thầu (hoặc nhà thầu phụ):                           

Information of representative of contractor (or sub-contractor)

 

12a. Tên người đại diện theo pháp luật:

Name of representative of contractor (or sub-contractor)

12b. Chức vụ:.....

Possition

12c. Chứng từ chứng thực cá nhân: Số giấy chứng thực cá nhân................................ Ngày cấp..................................... Ngày hết hạn:…………..…..Nơi cấp....................................

Passport or Identify number:………. Date of Issue ……… Date of Expiration ………… Place of Issue ……………………

12d. Địa chỉ tại Việt Nam:

Address of representative of contractor (or sub-contractor) in Vietnam

       Số nhà/ Đường phố:

       Street number, Street name or Commune

       Phường/xã:          

       Ward

       Quận/Huyện:

        District

       Tỉnh/Thành phố:

       Province/City

12e. Thông tin khác

       Others

Điện thoại (tel):                                   /Fax:

Email:                                          Website:

 

 

 

13. Phương pháp tính thuế GTGT

VAT calculation method

 

Khấu trừ

Deduction method

 

 

 

Trực tiếp trên GTGT

Directly method

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Phương pháp tính thuế TNDN

CIT calculation method

Doanh thu, chi phí

Revenues, expenses

 

 

 

Trực tiếp trên doanh thu

 Directly method

 

 

 

 

 

15. Năm tài chính

Finacial year

Áp dụng từ ngày …/…                         đến ngày              …/…

From: dd….mm… yy…                       To: dd….mm… yy…

 

 

 

16. Tài khoản ngân hàng

Bank account

 

Yes

 

 

 

Không

No

 

 

 

 

 

17. Tài liệu kèm theo

Attachments

 

 

 

 

 

                         

 

Cam kết của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp về thuế, nộp kịp thời và đầy đủ các khoản thuế phát sinh, đảm bảo việc khấu trừ và nộp đủ các khoản thuế của Nhà thầu và người lao động làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng.

Contractors, sub-contractors commit to observe all tax laws, timely and fully pay taxes, ensure to withhold and pay full tax dues of sub-contractors and employees involved in the contract in Vietnam.

 

 

…, ngày:    …../…./………….

…, date: …../……/……….

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU/NHÀ THẦU PHỤ/BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH

Representative of contractor (or sub-contractor)

(Signature)

 

 

 

54.92.148.165

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn