Tổng doanh thu là gì?

 
Tổng doanh thu là số tiền công ty thu được và ghi lại từ việc bán các sản phẩm của mình (và có lẽ các dịch vụ của nó). Số tiền có nguồn gốc từ hóa đơn bán hàng của công ty nhưng tổng số sẽ được điều chỉnh theo cơ sở dồn tích vào cuối mỗi kỳ kế toán. 
 
Các khoản doanh thu từ việc bán hàng hoá đơn được ghi lại trong một tài khoản sổ cái chung như bán hàng. (Bất kỳ lợi nhuận bán hàng, các khoản phụ cấp bán hàng và chiết khấu bán hàng phải được ghi vào riêng biệt các tài khoản doanh thu contra để cho quản lý để xem độ lớn của các mặt hàng này.) 
 
Gộp bán hàng cũng được xác định là doanh thu bán hàng trước khi khấu trừ lợi nhuận bán hàng, các khoản phụ cấp bán hàng, và bán hàng giảm giá. (Tổng doanh thu trừ đi lợi nhuận bán hàng, các khoản phụ cấp bán hàng, và giảm giá bán hàng là định nghĩa của doanh thu thuần .) 
 
Một đánh giá của báo cáo thu nhập cho 19 công ty công khai giao dịch cho thấy chỉ có giá trị thuần của doanh thu (hoặc doanh thu) xuất hiện trên khuôn mặt của các báo cáo thu nhập.
3.85.143.239

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn