Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả kiểm toán

Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả kiểm toán

Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả kiểm toán Lãnh đạo KTNN xem xét, giải quyết công việc trên cơ sở hồ sơ trình của đơn vị
Xử lý hợp đồng kiểm toán sai phạm

Xử lý hợp đồng kiểm toán sai phạm

Xử lý hợp đồng kiểm toán sai phạm Xử lý đối với các hợp đồng kiểm toán đã ký trong trường hợp không được chấp thuận

0982.686.028