Một tài khoản sổ cái chung là gì?

Một tài khoản sổ cái chung là gì?

Một tài khoản sổ cái chung là một tài khoản hoặc ghi được sử dụng để sắp xếp và lưu trữ các bảng cân đối và báo cáo thu nhập giao dịch. Ví dụ về các tài khoản sổ cái tổng hợp

0982.686.028