KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế Mẫu số: 25/ĐK - TCT

Link download và tải về Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế Mẫu số: 25/ĐK - TCT theo thông tư 95/btc

    TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: ......................

 

                     ....., ngày ...... tháng ........ năm .......

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ

 

 

Kính gửi: …………………………………………………….

 

Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế): ………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): …..………………………….

Địa chỉ kinh doanh (nếu có):……………………………………………….

Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế: …………………………….................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Hồ sơ đính kèm:

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

 

Ghi chú:

Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn