Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động là số tiền của một công ty tài sản hiện tại trừ đi số tiền của nó nợ ngắn hạn

0982.686.028