Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả kiểm toán

 
1. Lãnh đạo KTNN xem xét, giải quyết công việc trên cơ sở hồ sơ trình của đơn vị.
 
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN về nội dung công việc, thủ trưởng đơn vị chủ trì phối hợp với Văn phòng KTNN và các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh dự thảo văn bản để ký ban hành hoặc triển khai các công việc.
 
Trường hợp cần thiết, Lãnh đạo KTNN yêu cầu Lãnh đạo đơn vị chủ trì hoặc công chức, viên chức, người lao động có liên quan báo cáo trực tiếp kết quả công việc hoặc họp với đơn vị chủ trì và đại diện các đơn vị có liên quan để lấy ý kiến tư vấn trước khi quyết định. Đơn vị trình văn bản, chủ trì đề án phối hợp với Văn phòng KTNN tổ chức họp theo chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN và quy định của Quy chế này.
 
Khi Lãnh đạo KTNN đi công tác, Thư ký Lãnh đạo KTNN có trách nhiệm tổng hợp các văn bản trình, kịp thời trình Tổng KTNN hoặc Phó Tổng KTNN được Tổng KTNN ủy quyền để giải quyết. Trường hợp Thư ký Lãnh đạo KTNN đi công tác cùng Lãnh đạo KTNN phải báo cáo Chánh Văn phòng KTNN để chỉ đạo người giải quyết công việc thay.
 
2. Đối với công việc do tập thể Lãnh đạo KTNN thảo luận trước khi quyết định theo khoản 3, Điều 3 của Quy chế này, Tổng KTNN, Phó Tổng KTNN theo lĩnh vực được phân công, xem xét nội dung và tính chất của từng văn bản, đề án để quyết định:
 
a) Cho phép đơn vị trình hoàn thành thủ tục và đăng ký thời hạn với Văn phòng KTNN để trình tập thể Lãnh đạo KTNN tại phiên họp gần nhất;
 
b) Giao đơn vị trình chuẩn bị thêm nếu xét thấy nội dung chưa đạt yêu cầu;
 
c) Giao đơn vị trình làm thủ tục lấy ý kiến các đơn vị có liên quan theo quy định của Quy chế này.
 
Quyết định 1278/QĐ-KTNN
3.87.147.184

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn