ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm tại Thanh Xuân

KẾ TOÁN MINH VIỆT chuyen cung cap cac dich vu ke toan thue Uy tin ve lap báo cáo tài chính cuối năm, lap bao cao thue cho cac cong ty tai Ha Noi (Thanh Xuan, Long Bien, Ha Dong..). 
 
Voi cac ke toan vien da hanh nghe lau nam va da lap nhieu bao cao, chung toi se dap ung nhung tieu chuan va yeu cau dat ra ve bao cao khien quy khach hai long khi lua chon chung toi. 
 
Dong thoi trong qua trinh thuc hien, chung toi se tu van cho quy doanh nghiep cac noi dung, van de lien quan den ke toan, thue, hoa don chung tu trong hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep minh. 
 
Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm tại Thanh Xuân
 
Chung toi luon san sang giup ban giai quyet cac van de ve lam báo cáo tài chính tại Thanh Xuân Hotline: 0972 868 960  

Noi dung goi dich vu lap bao cao tai chinh Thanh Xuan Ha Noi 

» Doi ngu ke toan truong cua chung toi tien hanh khao sat thu thap thong tin ve hoa don chung tu so sach va che do hinh thuc ke toan ma doanh nghiep dang ap dung; 
» Tien hanh dieu chinh cac sai sot gap phai; 
» Hoan thien cac loai chung tu phieu thu chi, nhap xuat…. 
» Sap xep, phan loai, hoan thien chung tu truoc khi lam so sach, bao cao tai chinh. 
» Chi ra nhung ton dong cua doanh nghiep trong nhung nam cu va tim phuong phap khac phuc. 
» Tu van cho doanh nghiep cac luat dinh chinh sach va cac van de xu phat thue 
» Tien hanh lap cac bang phan bo cong cu, dung cu, chi phi tra truoc, chi phi cho ket chuyen 
» Lap cac bang khau hao tai san co dinh 
» Ket chuyen, tong hop thong tin de lap so sach ke toan, bao cao tai chinh, bao cao ket qua kinh doanh, thuyet minh bao cao tai chinh 
» Trao doi voi doanh nghiep cac noi dung, nghiep vu co lien quan den ket qua thuc hien 
» In bao cao tai chinh, so sach ke toan theo quy dinh cho doanh nghiep 
» Tu van cho doanh nghiep cac noi dung co lien quan trong qua trinh tong hop thong tin de lap bao cao tai chinh… 

Dich vu lam bao cao tai chinh Thanh Xuan co uu diem gi mang lai loi ich cho DN 

– Doi ngu nhan vien ke toan tren 10 nam kinh nghiem hoat dong trong cuong vi ke toan truong, ke toan doanh nghiep. 
 
– Chi phi cho dich vu vo cung hop ly 
 
– Chung toi co dieu khoan hop dong ro rang khi lam viec va co ghi ro dieu khoan hoan toan chiu trach nhiem truoc phap luat. 
 
– Chung toi chiu trach nhiem giai trinh voi co quan chuc nang khi thanh tra kiem tra. 
 
TOI DA HOA LOI NHUAN – TOI THIEU HOA CHI PHI KE TOAN HOAN TOAN CHIU TRACH NHIEM TRUOC PHAP LUAT VA BAO DAM LOI ICH CHO DOANH NGHIEP LA PHUONG CHAM CUA CHUNG TOI BOI THUONG THIET HAI NEU CO SAI SOT. 
 
CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN MINH VIỆT dat giai thuong thuong hieu uy tin 03 nam lien do nguoi tieu dung binh chon. Đơn vị số 1 hiện nay cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính, dọn dẹp sổ sách kế toán, quyết toán thuế cho doanh nghiệp..
 
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 

CÔNG TY KẾ TOÁN MINH VIỆT

Ms Việt - Hotline: 0972 868 960
 
Địa chỉ học kế toán tại Hà Nội:
 
CS1: Số 310 Minh Khai - Hai Bà Trưng- Hà Nội
CS2: KĐT Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội
CS3: KĐT Mỹ Đình I - Nam Từ Liêm - Hà Nội
CS4: Giang Biên - Long Biên - Hà Nội
Địa chỉ học kế toán tại Các Tỉnh:
CS5: Nguyễn Đăng Đạo - Thành phố Bắc Ninh
CS6: Nguyễn Đức Cảnh - Lê Chân - Tp Hải Phòng
CS7: Hoàng Quốc Việt - TP Hải Dương

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960