ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm tại quận Tân Phú

Doanh nghiệp muốn giảm thiếu chi phí thuê kế toán..tính phương án tìm và thuê dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm tại quận Tân Phú cũng như các gói dịch vụ kế toán khác như: trọn gói hàng tháng,kê khai thuế..chưa tìm được công ty nào uy tín.
 
Nghiep vu chuyen mon cua ke toan con yeu nen chua the len duoc bao cao tai chinh hoac chua tu tin de lap. Cuoi nam tai chinh, he thong so sach va lap bao cao tai chinh chua duoc lam kip thoi hoac co lam nhung cung chua hoan thien duoc; dieu nay rat nguy hiem cho cac doanh nghiep khi bi thanh tra, quyet toan thue…hãy để KẾ TOÁN MINH VIỆT giúp bạn giải quyết các khó khăn thời kỳ 4.0.
 
 
Loi ich khi thue chung toi lam bao cao tai chinh tai Tan Phu: 
 
Gia re - Tiet kiem chi phi thue ke toan: Chi voi 500.000 d - 2 trieu ban kho co the thue duoc 1 ke toan du kha nang lap bao cao tai chinh. 
An tam - Duoc cam ket chiu 100% trach nhiem: Nhung ke toan truong co tren 10 nam kinh nghiem trong linh vuc ke toan da lam qua it nhat 30 bao cao tai chinh doanh nghiep
Dich vu tan noi: Ke toan truong cua chung toi se den gap truc tiep doanh nghiep ban tai Tan Phu de tu van va ky ket hop dong. 
Tron goi bao cao tai chinh chuyen nghiep - day du: Bao cao tai chinh chinh xac, chuyen nghiep + Ban giai thich bao cao tai chinh ro rang, chi tiet 
Tu van xay dung he thong tai chinh ke toan: Giai dap moi thac mac ke toan giup doanh nghiep ban 
Tru so cua chung toi tai Tan Phu: Bat cu luc nao can cung co the gap mat truc tiep hoac chung toi san sang toi tan noi doanh nghiep ban de phuc vu.

Nội dung công việc làm bctc cuối năm:

+ Nhan chung tu va kiem tra tinh hop ly, hop le cua tung chung tu cu the 
+ Sap xep, phan loai chung tu tuy theo cong ty cu the 
+ Tien hanh ghi nhan cac but toan phat sinh 
+ Ra soat tat ca chung tu voi cac to khai thue da nop trong nam. Len phuong an xu ly, dieu chinh voi cac chung tu chua hop le. 
+ Can doi doanh thu, chi phi va giup doanh nghiep toi da hoa chi phi hop le tuy theo tung doanh nghiep cu the. 
+ Tong hop len bao cao tai chinh dua vao do len bao cao quyet toan nam
+ Can cu vao ket qua nhan duoc se tu van cu the cho doanh nghiep cac van de phat sinh ve tien mat, ngan hang, cong no, ton kho 
+ Can doi hang ton kho, luong nhan vien, gia thanh san pham, gia von phat sinh … 
+ Tu van, ho tro doanh nghiep tang chi phi, hop thuc hoa mot so chi phi hop ly tuy theo tung doanh nghiep cu the 
+ In so chi tiet, nhat ky chung, so quy, cong no, ton kho, phieu nhap, xuat, thu, chi, … 
+ Lap bo bao cao hoan chinh: Bao cao tai chinh, quyet toan thue TNDN, quyet toan thue TNCN, Bao cao thong ke, … 
 
Tai sao ban nen su dung dich vu nhan lam bao cao tai chinh gia re tai quan Tan Phu Ho Chi Minh cuoi nam cua KẾ TOÁN MINH VIỆT
- Doi ngu chuyen vien ke toan, ke toan truong va kiem toan vien chuyen nghiep co nhieu nam kinh nghiem, dam bao duoc tat ca nhung tinh huong co the xay ra cho doanh nghiep 
- Mang lai loi ich toi da cho doanh nghiep voi muc chi phi phu hop nhat. 
- Luon cap nhat nhanh chong nhat cac thay doi thong tin, nghi dinh thue 
- Tu van can doi chi phi hang thang de tiet kiem toi da nhat cho doanh nghiep 
- Che do cham soc va tu van khach hang tan tinh 24/7
 
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY KẾ TOÁN MINH VIỆT

Ms Việt - Hotline: 0972 868 960
 
+ Thủ Đức TPHCM: Đường 8 - KP5 - Phường Trường Thọ - Quận Thủ Đức - TPHCM
 
+ Quận 3 TPHCM: Số 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - TPHCM

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960