ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Mẫu số: 01/TKN-XSBHĐC tờ khai thuế năm

Mẫu số: 01/TKN-XSBHĐC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

 15/6/2015 của Bộ Tài chính)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ NĂM

(Áp dụng cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp,

hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm)

[01] Năm:………

[02] Lần đầu:                           [03] Bổ sung lần thứ:

 

[04] Người nộp thuế:…….........………....………...………………...................................

           [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

[07] Điện thoại:……...............…….[08] Fax:……….……….... [09] Email:…..…...…….

[10] Số CMND (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam): ……………………………….

[11] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt nam): …………………….

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………….............................................

           [13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

[14] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ............................................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ........................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.......................ngày....../......./..................................................

[21] Văn bản ủy quyền (nếu có): Số………………ngày……tháng……năm……...............

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Nội dung

Chỉ tiêu

Tổng doanh thu  trong năm

Số thuế TNCN phải nộp

Số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp

Số thuế TNCN phải nộp bổ sung

(a)

(b)

(c)

(d)=(b)-(c)

1

Hoạt động đại lý xổ số

[22]

 

 

 

 

2

Hoạt động đại lý bảo hiểm

[23]

 

 

 

 

3

Hoạt động bán hàng đa cấp

[24]

 

 

 

 

4

Hoạt động kinh doanh khác

[25]

 

 

 

 

5

Tổng cộng

[26]

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………..

Chứng chỉ hành nghề số:............

              ......, ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960