ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Trường nợp bạn chưa kịp nộp thuế TNCN cho cơ quan thuế quản lý, hay bạn chưa xác nhận được mức thuế bạn nộp là bao nhiêu. Bạn chỉ cần điền các thông tin và Mẫu tờ khai tạm nộp thuế tncn 2016 dưới đây và sau đó gửi cho cơ quan thuế.

Đây là một cách làm tạm thời trước khi ta tính toán cụ thể số thuế bạn phải nộp cho cơ quan.

 

 

 

Text Box: Mẫu số: 08/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư 
số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)
                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

 

TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)

 

[01] Kỳ tính thuế:          - [    ] Quý…… Năm…… 

- [    ] Từ tháng ….../........ đến tháng….../........

Hình thức kê khai: + Quyết toán riêng cho từng năm

                                 + Quyết toán hết vào năm đầu    

           (Dành riêng cá nhân chỉ có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng)

             [02] Lần đầu:                                   [03] Bổ sung lần thứ:                           

 

[04] Tên người nộp thuế:.................................................................................................................

           [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ:.....................................................................................................................................

[07] Quận/huyện:....................................................... [08] Tỉnh/thành phố:....................................

[09] Điện thoại:......................... [10] Fax:............................... [11] Email:.....................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):...........................................................................................................

           [13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ:.....................................................................................................................................

[15] Quận/huyện:....................................................... [16] Tỉnh/thành phố:....................................

[17] Điện thoại:......................... [18] Fax:............................... [19] Email:....................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:....................................... Ngày:.......................................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng doanh thu phát sinh

[21]

 

2

Tổng chi phí phát sinh

[22]

 

3

Tổng thu nhập chịu thuế

[23]

 

4

Các khoản giảm trừ

[24]

 

a

Cho bản thân

[25]

 

b

Cho người phụ thuộc

[26]

 

c

Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học

[27]

 

d

Các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc đã đóng

[28]

 

5

Thu nhập tính thuế

[29]

 

6

Thuế TNCN tạm tính

[30]

 

7

Thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính giảm thuế

[31]

 

8

Thuế TNCN được giảm

[32]

 

9

Thuế TNCN tạm nộp

[33]

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………

Chứng chỉ hành nghề số:..........

Ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

nộp tờ khai thuế tncn theo quý qua mạng
 
nộp tờ khai thuế tncn theo tháng hay quý
 
nộp tờ khai thuế tncn theo quý theo mẫu nào
 
nộp tờ khai thuế tncn online
 
nộp tờ khai thuế tncn qua mạng như thế nào
 
nộp tờ khai thuế tncn bổ sung
 
hạn nộp tờ khai thuế tncn theo quý
 
cách nộp tờ khai thuế tncn qua mạng
 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960